• Hongbo Ning, Marketing Director
  • Yuwei Wei, Chief Engineer
  • Pu Bai, R&D Cebter Director
  • Sheye Xu, Technical Support Minister
  • Jizhen Jia, After-Sales Service
  • LingLing Pang, Quality Control Minister
  • Xiaowei Gui, Production Director